Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021

Niniejsze warunki użytkowania (""Warunki"") określają ramy prawne korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration i usług świadczonych w jej ramach przez spółkę waterdrop® Microdrink GmbH z siedzibą w Wiedniu, zarejestrowaną w austriackim rejestrze handlowym pod numerem FN 449685b (""waterdrop®"").

Użytkownicy aplikacji waterdrop® Hydration (zwani dalej "Użytkownikami", a każdy z nich "Użytkownikiem") powinni uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed zainstalowaniem aplikacji waterdrop® Hydration. Warunki stanowią podstawę umowy pomiędzy waterdrop® a Użytkownikiem (patrz punkt 5.2 dotyczący zawarcia umowy).

 

1. Przedmiot umowy
waterdrop® obsługuje aplikację waterdrop® Hydration, za pośrednictwem której waterdrop® oferuje użytkownikom aplikacji waterdrop® Hydration różne usługi w celu rejestrowania i pomiaru ich indywidualnych zachowań związanych z nawodnieniem ("Usługi waterdrop®").

Korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki stanowią podstawę umowy zawartej pomiędzy waterdrop® a Użytkownikiem (zob. punkt 5.2 dotyczący zawarcia umowy). Przedmiotem umowy z użytkownikiem jest korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration i usług waterdrop® oferowanych w jej ramach Użytkownikowi.

Oprócz niniejszych Warunków, pomiędzy waterdrop® a Użytkownikiem obowiązują dalsze przepisy prawne: Obejmują one w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych (zob. Polityka prywatności), Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez waterdrop® za pośrednictwem strony internetowej waterdrop.pl ("Sklep internetowy waterdrop®"), a także warunki operacyjne i bezpieczeństwa dotyczące sprzętu.

 

2. Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration App
Warunki ogólne

Warunkiem korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration jest, aby Użytkownik
- ma co najmniej 14 lat (lub, jeśli Użytkownik nie osiągnął jeszcze minimalnego wieku wymaganego prawem do zawierania takich umów w danym kraju, posiada zgodę rodziców na korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration);
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych; oraz
- jest konsumentem i nie korzysta z aplikacji waterdrop® Hydration ani Usług waterdrop® w celach biznesowych lub innych celach komercyjnych.

Wymóg rejestracji

Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji waterdrop® Hydration, Użytkownik musi się zarejestrować, podając pewne istotne informacje (takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć, ulubiony kolor).

Aby korzystać ze specjalnych funkcji aplikacji waterdrop® Hydration (np. zbieranie punktów Klubu waterdrop®), Użytkownik musi być również członkiem Klubu waterdrop® (patrz punkt 5.3 poniżej).

 

3. Bezpłatne usługi i sklep internetowy
Korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration i usług waterdrop® jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie zaznaczono, że jest to odpłatne.

Aplikacja waterdrop® Hydration oferuje również bezpośredni dostęp do sklepów internetowych obsługiwanych na stronie waterdrop.pl ("Sklep internetowy waterdrop®"). Korzystanie ze Sklepu Internetowego waterdrop® opiera się na Ogólnych Warunkach Handlowych, Warunkach Korzystania i Polityce Prywatności.

 

4. Porady zdrowotne
Wszystkie oświadczenia, wartości i inne informacje tworzone lub wyświetlane podczas korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration App stanowią wyłącznie zalecenia i niespecyficzne wartości średnie, które mogą odbiegać - nawet znacząco - w konkretnym przypadku w oparciu o tożsamość Użytkownika i szczególne okoliczności Użytkownika.

Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zwracanie uwagi na sygnały własnego ciała, indywidualne samopoczucie i potrzeby. Muszą one zawsze mieć bezwzględne pierwszeństwo przed zaleceniami dotyczącymi korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration.

Zalecenia wyświetlane podczas korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration App są oparte na zaleceniach i wartościach referencyjnych dotyczących spożycia wody opublikowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (zob. EFSA, Opinia naukowa w sprawie dietetycznych wartości referencyjnych dla wody z dnia 25.03.2010 r., dostępna pod adresem https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1459). waterdrop® dokłada starań (ale nie gwarantuje) ciągłego dostosowywania zaleceń do aktualnego stanu badań.

Nie zastępuje porady lekarskiej / porady żywieniowej lub sportowej: Oferowane usługi i informacje dostarczane w ramach aplikacji waterdrop® Hydration nie są poradami medycznymi lub lekarskimi ani poradami żywieniowymi lub sportowymi, ani nie zastępują takich porad.

W celu uniknięcia wątpliwości, waterdrop® nie składa Użytkownikowi żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących osiągnięcia nawodnienia lub innych celów, do których dąży Użytkownik poprzez korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration.

waterdrop® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (zdrowotne lub fizyczne) szkody lub upośledzenia, które wystąpią u Użytkownika z powodu lub w związku z korzystaniem z aplikacji waterdrop® Hydration.

 

5. Proces użytkowania
Aby korzystać z aplikacji waterdrop® Hydration, użytkownik musi przestrzegać poniższych zasad:

5.1 Instalacja i obsługa aplikacji
Użytkownik może pobrać i zainstalować aplikację waterdrop® Hydration za pośrednictwem rynków (sklepów) obsługiwanych przez dostawców zewnętrznych, takich jak Google Play Store (dostawca zewnętrzny: Google) lub App Store (dostawca zewnętrzny: Apple). Zwraca się uwagę, że Użytkownik może być również zobowiązany do przestrzegania warunków lub wytycznych odpowiedniego dostawcy zewnętrznego. Aplikacja waterdrop® Hydration może być instalowana i obsługiwana na telefonach komórkowych (z systemem operacyjnym Android i iOS), tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Aplikacja waterdrop® Hydration działa poprawnie wyłącznie z aktualnymi systemami operacyjnymi. Najlepiej byłoby, gdyby zawsze zainstalowana była aktualna wersja systemu operacyjnego.

5.2 Akceptacja warunków
Po zakończeniu procesu instalacji Użytkownik musi oświadczyć, że akceptuje niniejsze Warunki. Na tym kończy się umowa pomiędzy waterdrop® a Użytkownikiem.

5.3 Rejestracja
Aby korzystać z aplikacji waterdrop® Hydration, Użytkownik musi zarejestrować się raz i podać pewne istotne informacje o sobie (takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć, ulubiony kolor). Użytkownik może następnie zalogować się ponownie w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji waterdrop® Hydration. Użytkownicy mają również możliwość zalogowania się za pomocą swojego konta w Klubie waterdrop®, aby korzystać z dodatkowych funkcji aplikacji waterdrop® Hydration. Konto Klubu waterdrop® to kombinacja adresu e-mail i hasła, z której Użytkownik korzysta na stronie internetowej waterdrop®. Jeśli Użytkownik nie posiada jeszcze konta w Klubie waterdrop®, może je założyć bezpośrednio w aplikacji waterdrop® Hydration lub na stronie internetowej.

5.4 Uwagi dotyczące optymalnego korzystania z aplikacji
Użytkownik korzysta z aplikacji waterdrop® Hydration i usług waterdrop® na własne ryzyko. Należy zawsze przestrzegać zaleceń zdrowotnych zawartych w punkcie 4. Aby zoptymalizować korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration i osiągnąć znaczące wyniki, Użytkownik musi podać dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie i swoich nawykach związanych z nawodnieniem. Zalecenia są generowane przez aplikację waterdrop® Hydration na podstawie informacji dostarczonych przez Użytkownika.

5.5 Deinstalacja Aplikacji waterdrop® Hydration
Po odinstalowaniu aplikacji waterdrop® Hydration Użytkownik nieodwołalnie utraci wszystkie treści zapisane lub wprowadzone w aplikacji waterdrop® Hydration. Odinstalowanie aplikacji waterdrop® Hydration nie powoduje usunięcia konta waterdrop®.

 

6. Środki bezpieczeństwa
Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła związanego z aplikacją waterdrop® Hydration lub kontem waterdrop®.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na jego urządzeniu mobilnym w odniesieniu do aplikacji waterdrop® Hydration. Waterdrop® dokłada wszelkich starań (ale nie gwarantuje) podjęcia uzasadnionych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem.

Użytkownik niezwłocznie poinformuje waterdrop® o każdym nieuprawnionym użyciu lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

 

7. Odpowiedzialność za treści generowane przez użytkownika
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, wiadomości, posty, tagi i inne materiały, które udostępnia podczas korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration ("Treści").

Waterdrop® może, według własnego uznania, wyświetlać, monitorować, ukrywać, odrzucać lub usuwać treści w aplikacji waterdrop® Hydration lub usuwać Treści naruszające warunki umowy lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

W żadnym wypadku waterdrop® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w Treściach lub z Treści, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Treści wyświetlanych za pośrednictwem aplikacji waterdrop® Hydration.

Treści nie podlegają żadnym obowiązkom zaufania ze strony waterdrop® innym niż te określone w przepisach o ochronie danych, a waterdrop® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek Treści dostarczonych przez Użytkownika.

 

8. Prawa użytkowania i treści chronione
Aplikacja waterdrop® Hydration jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika, a nie do celów biznesowych lub komercyjnych.

Aplikacja waterdrop® Hydration, oprogramowanie używane w związku z aplikacją waterdrop® Hydration oraz wszystkie usługi i treści dostarczane w związku z aplikacją waterdrop® Hydration, w tym projekt Aplikacji, wszystkie teksty, grafiki, programy komputerowe i inne udostępnione prace (zwane łącznie "Treściami chronionymi") są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

Powielanie, dystrybucja, udostępnianie, przetwarzanie i wszelkie inne istniejące lub przyszłe akty użytkowania i / lub wykorzystywania Treści Chronionych zastrzeżonych dla autora są dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą strony uprawnionej. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Treści Chronionych.

W zakresie niezbędnym do umownego korzystania z Aplikacji waterdrop® Hydration, waterdrop® przyznaje użytkownikowi osobiste, odwołalne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu i niewyłączne prawo do korzystania z Aplikacji waterdrop® Hydration. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik nie jest upoważniony do rozpowszechniania lub publicznego udostępniania treści aplikacji waterdrop® Hydration. Prawo użytkowania wygasa po rozwiązaniu umowy z użytkownikiem (patrz punkt 11).

 

9. Odpowiedzialność
Wszystkie informacje dostarczane przez waterdrop® w aplikacji waterdrop® Hydration są starannie dobierane i uznawane za wiarygodne. Niemniej jednak waterdrop® nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i/lub aktualność (z wyjątkiem przypadków umyślnego działania i rażącego niedbalstwa).

waterdrop® nie ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem przypadków umyślnego działania i rażącego niedbalstwa) za szkody (w tym szkody wtórne lub utratę zysków) wynikające z lub w związku z aplikacją waterdrop® Hydration App lub oferowanymi w niej informacjami lub usługami, ani za zakłócenia w systemie online, w tym nieprawidłową transmisję danych lub za czasową lub trwałą niedostępność dostępu.

 

10. Zmiany i poprawki
waterdrop® zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia i/lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie.

 

11. Okres obowiązywania
Warunki uzgodnione między Użytkownikiem a waterdrop® obowiązują - z uwzględnieniem klauzuli 10 (zmiany i poprawki) - do momentu rozwiązania umowy z Użytkownikiem.

 

12. Rozwiązanie umowy, prawo do zablokowania i odmowa spełnienia świadczenia


12.1 Rozwiązanie umowy z użytkownikiem
Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Umowa z użytkownikiem zostaje automatycznie rozwiązana poprzez usunięcie lub dezaktywację aplikacji waterdrop® Hydration App z urządzenia mobilnego (smartfona).

waterdrop® jest również uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyn, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie.

12.2 Prawo do zablokowania, odmowa wykonania
Jeżeli waterdrop® ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że Użytkownik narusza niniejsze Warunki lub inne warunki leżące u podstaw stosunku usługowego podczas korzystania z Aplikacji waterdrop® Hydration lub innej usługi oferowanej przez waterdrop®, waterdrop® ma prawo do natychmiastowego i bez uprzedniego powiadomienia zablokowania lub zamknięcia danego Użytkownika i powiązanego z nim konta waterdrop® oraz do odmowy bieżącego lub przyszłego korzystania z usług oferowanych przez waterdrop®. Umowa z Użytkownikiem zostaje tym samym uznana za rozwiązaną.

12.3 Usunięcie danych Użytkownika
Usuwając aplikację waterdrop® Hydration z urządzenia mobilnego, Użytkownik nieodwracalnie traci wszystkie treści i usługi opublikowane przez Użytkownika w aplikacji waterdrop® Hydration.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub wykonalnym postanowieniem, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.

13.2 Prawo właściwe
Prawo austriackie ma zastosowanie wyłącznie między stronami z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.3 Jurysdykcja
W przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków i w związku z nimi ustala się wyłączną jurysdykcję właściwego sądu w Wiedniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

13.4 Możliwość przechowywania i przeglądania tekstu umowy
Niniejsze Warunki mogą być przeglądane przez użytkownika w dowolnym momencie pod adresem en.waterdrop.com/terms-conditions-app.