Ogólne warunki handlowe

spółki prawa handlowego Waterdrop CEE s.r.o.
z siedzibą

Sekaninova 869/3, Brno – Husovice, kod poczt. 614 00
adres placówki

Sekaninova 869/3, Brno 614 00
IČ [REGON]: 06895182
DIČ [NIP]: CZ06895182
zapisanej w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Okręgowy [Krajský soud] w Brnie, dział C, pozycja 104968 w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu on-line, umieszczonego pod adresem internetowym www.waterdrop.com.

I. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej tylko „OWH”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku z umową kupna lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „Umowa” lub „Umowa Kupna”), zawartej między spółką Waterdrop CEE s.r.o. i inną osobą fizyczną lub prawną (dalej tylko „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego spółki Waterdrop CEE s.r.o. Sklep internetowy spółki Waterdrop CEE s.r.o. jest prowadzony pod adresem internetowym www.waterdrop.com, za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „Strona Internetowa”). 1.2. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym Waterdrop jest skierowana jedynie do Kupujących, którzy kupują towar wyłącznie poza ramami swojej działalności gospodarczej lub poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Prawa kupujących, wynikające z tych OWH, przysługują wyłącznie konsumentom. Niniejsze OWH nie dotyczą bowiem przypadków, gdy osoba, która zamierza kupić towar od Waterdrop CEE s.r.o., zamawia go w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnie wykonywanego zawodu. Cały towar, sprzedawany w sklepie internetowym Waterdrop, jest przeznaczony do końcowej konsumpcji, a nie do działalności gospodarczej. 1.3. Postanowienia niniejszych OWH stanowią niepodzielną część Umowy. Umowa i OWH są sporządzone w języku czeskim. Umowę można zawrzeć tylko w języku czeskim. 1.4. Postanowienia odrębne od OWH można uzgodnić w umowie kupna. Odrębne postanowienia zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH. 1.5. Brzmienie OWH firma Waterdrop CEE s.r.o. może zmienić lub uzupełnić. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia OWH. 1.6. Spółka Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo kiedykolwiek zakończyć sprzedaż w Internecie. Takie zakończenie nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, wynikające z zawartych umów kupna.
1.7 Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.


II. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego, dokonanej na stronie internetowej, Kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika Kupujący może dokonywać zamówień towaru (dalej tylko „konto użytkownika”). W przypadku, gdy umożliwia to Strona Internetowa sklepu, Kupujący może dokonywać zamówień towaru także bez rejestracji bezpośrednio ze Strony Internetowej. 2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, Kupujący ma obowiązek podawać prawidłowe i prawdziwe wszystkie dane. Dane podane na koncie użytkownika Kupujący ma obowiązek aktualizować w przypadku ich jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są uważane przez spółkę Waterdrop CEE s.r.o. za prawidłowe. 2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika (loginem) i hasłem. Kupujący ma obowiązek zachować poufność w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Waterdrop CEE s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego. 2.4. Kupujący nie ma prawa umożliwić korzystania z konta użytkownika osobom trzecim. 2.5. Spółka Waterdrop CEE s.r.o. może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący przez ponad 2 lata nie korzysta ze swojego konta użytkownika lub w przypadku, gdy Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym OWH). 2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza ze względu na konieczność konserwacji sprzętu i oprogramowania spółki Waterdrop CEE s.r.o., ewent. niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


III. Zawarcie umowy kupna

3.1. Strona Internetowa zawiera informacje o towarze, wraz z podaniem cen poszczególnych, oferowanych produktów. Ceny oferowanego towaru są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towaru i ceny tego towaru obowiązują w okresie, gdy są widoczne na Stronie Internetowej. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości spółki Waterdrop CEE s.r.o. w zakresie zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach. 3.2. Strona Internetowa zawiera także informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie internetowym sklepu, obowiązują tylko w przypadkach, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej. 3.3. Towary i/lub usługi, zamówione przez Klienta na portalu internetowym www.waterdrop.com, do celów zawierania Umowy i realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy, tak samo jak do celów niniejszych OWH, są dalej zwane „Zakupem”. 3.4. Klient jest świadomy w szczególności następujących obowiązków w stosunku do firmy Waterdrop CEE s.r.o. i dlatego gwarantuje, że: 3.4.1. jest w pełni zdolny do czynności prawnych, przede wszystkim ze względu na swój wiek, albo jest reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego; 3.4.2. wszelkie dane, jakie przekazuje spółce Waterdrop CEE s.r.o., są prawdziwe, pełne, dokładne i prawidłowe; 3.4.3. dokonując zapłaty za Zakup nie obchodzi ani nie narusza praw osób trzecich i ma prawo korzystać z zasobów finansowych, użytych do zapłacenia ceny Zakupu; 3.4.4. przed rozpoczęciem korzystania z portalu internetowego www.waterdrop.com dokładnie zapoznał się z niniejszymi OWH, zrozumiał je i je akceptuje, 3.4.5. towar na portalu internetowym www.waterdrop.com nie jest przeznaczony do działalności gospodarczej i nie będzie dalej sprzedawany osobom trzecim. 3.5. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia na interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o: 3.5.1. zamawianym towarze (zamawiany towar Kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka zakupów); 3.5.2. sposobie zapłaty ceny kupna towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamawianego towaru; 3.5.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej razem tylko jako „zamówienie”). 3.6. Przed wysłaniem zamówienia do spółki Waterdrop CEE s.r.o. Kupujący ma możliwość skontrolowania i zmiany danych, które podał w zamówieniu, także ze względu na możliwość stwierdzenia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie, klikając na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez firmę Waterdrop CEE s.r.o. za prawidłowe. Waterdrop CEE s.r.o. niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu, że je otrzymał, za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „e-mail”). 3.7. Waterdrop CEE s.r.o. ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywane koszty dostawy), zażądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie). 3.8. Stosunek umowny między Waterdrop CEE s.r.o. a Kupującym powstaje w momencie doręczenia wiadomości o przyjęciu zamówienia (akceptacji), która zostanie wysłana przez spółkę Waterdrop CEE s.r.o. do Kupującego na jego adres elektroniczny. 3.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Waterdrop CEE s.r.o. nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w istotny sposób naruszyły swoje obowiązki wobec firmy Waterdrop CEE s.r.o. 3.10. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy kupna. Koszty, poniesione przez Kupującego przy użyciu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych), pokrywa Kupujący we własnym zakresie, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.


IV. Cena kupna towaru i warunki płatności

4.1. W momencie zawarcia umowy kupna po stronie Kupującego powstaje obowiązek zapłacenia ceny kupna towaru. Cenę kupna towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna Kupujący może zapłacić Waterdrop CEE s.r.o. w następujący sposób (dalej tylko „Rachunek:“); •bezgotówkowo kartą płatniczą; 4.1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystawiania faktur do zakupów na ponad 500 zł, zamówienia poniżej tej kwoty nie będą fakturowane. 4.2. Wraz z ceną kupna Kupujący ma obowiązek zapłacić Waterdrop CEE s.r.o. także koszty związane z zapakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeśli jednoznacznie nie podano inaczej, przez cenę kupna rozumie się dalej także koszty związane z dostawą towaru. 4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna do 3 dni od zawarcia umowy kupna. 4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę kupna towaru, podając przy tym tytuł przelewu (np. numer zamówienia). W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłacenia ceny kupna jest spełnione w momencie dopisania odpowiedniej kwoty do salda Rachunku. 4.6. Waterdrop CEE s.r.o. akceptuje płatności kartami płatniczymi MasterCard lub VISA za pośrednictwem internetowego portalu płatniczego. Kupujący zapłaci cenę kupna za pomocą karty płatniczej w momencie, gdy nastąpi odpisanie kwoty odpowiadającej wysokości ceny kupna z rachunku Kupującego na rzecz Rachunku Waterdrop CEE s.r.o.. 4.7. Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.7), zażądać zapłacenia całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. 4.7. Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.7), zażądać zapłacenia całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. 4.8. Ewentualnych rabatów z ceny kupna towaru, udzielonych przez firmę Waterdrop CEE s.r.o. Kupującemu, nie można ze sobą łączyć. 4.9. Jeśli jest to przyjęte w kontaktach handlowych lub jeśli wynika tak z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, Waterdrop CEE s.r.o. wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę na płatności dokonane na podstawie umowy kupna. Spółka Waterdrop CEE s.r.o. jest płatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT). Dokument podatkowy – fakturę Waterdrop CEE s.r.o. wystawi Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wyśle go w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego. Waterdrop CEE s.r.o. jako firma posiadająca siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej weryfikuje ważność NIP-u na podstawie VIES (europejski rejestr). 4.9.1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. Polityka prywatności: Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.


V. Odstąpienie od umowy kupna

5.1. Kupujący, zgodnie z ustawą nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „kodeks cywilny”), ma prawo odstąpić od umowy kupna (lub jej części, dotyczącej części towarów), także bez podania powodu. Kupujący może w ten sposób odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Odstąpienie od umowy kupna jest wykluczone w przypadkach, podanych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w postanowieniach §1837 kodeksu cywilnego. Możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni nie odnosi się to klientów firmowych (tzw. zakup na REGON). 5.2. Kupujący może odstąpić od umowy, wysyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy, najlepiej razem z towarem, na adres placówki Waterdrop, podany w art. 11.4. OWH. 5.3. Kupujący może uzyskać formularz odstąpienia od umowy w taki sposób, że skontaktuje się z Waterdrop CEE s.r.o., drogą mailową, telefonicznie lub korespondencyjnie, wykorzystując dane kontaktowe, podane w punkcie 11.4. OWH. 5.4. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 OWH, wyśle do firmy Waterdrop CEE s.r.o. bez zbędnej zwłoki, we własnym interesie najlepiej razem z odstąpieniem od umowy kupna, zawsze jednak najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy, towar, który otrzymał od Waterdrop CEE s.r.o., na adres placówki Waterdrop CEE s.r.o., podany w art. 11.4. OWH. Towar musi być zwrócony jako nieuszkodzony i nieużywany, a o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Kupujący ma obowiązek zapakować towar tak, aby przy jego transporcie z powrotem do Waterdrop CEE s.r.o. nie doszło do jego uszkodzenia. Koszty dostarczenia towaru z powrotem do Waterdrop CEE s.r.o. pokrywa Kupujący. 5.5. Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo skontrolować zwrócony towar, przede wszystkim w celu stwierdzenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, używany lub częściowo zużyty. 5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zwrócony towar będzie uszkodzony, używany lub częściowo zużyty, Waterdrop CEE s.r.o. nabywa prawo do odszkodowania za poniesioną w ten sposób szkodę. Roszczenie o pokrycie powstałej szkody Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo jednostronnie zaliczyć w stosunku do roszczenia Kupującego o zwrot ceny kupna. 5.7. Jeśli razem z towarem Kupujący otrzymał upominek, umowa darowizny między Waterdrop CEE s.r.o. a Kupującym zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, zgodnie z którym jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, umowa darowizny dotycząca takiego upominku przestaje obowiązywać, a Kupujący ma obowiązek zwrócić firmie Waterdrop CEE s.r.o. razem z towarem także przekazany upominek. 5.8. Jeśli Kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostawy towaru, jaki oferuje Waterdrop CEE s.r.o., wówczas Waterdrop CEE s.r.o. zwróci Kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.


VI. Transport i dostawa towaru

6.1. W przypadku, gdy sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnego wymogu Kupującego, wówczas Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy. 6.2. Jeśli zgodnie z umową kupna Waterdrop CEE s.r.o. ma obowiązek dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek odebrać towar przy dostawie. 6.3. W przypadku, gdy z powodów leżących po stronie Kupującego towar musi być dostarczony ponownie lub w inny sposób niż zostało podane w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek pokryć koszty związane z ponownym doręczaniem towaru, ewent. koszty związane z innym sposobem doręczenia. 6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący ma obowiązek skontrolować stan przesyłki, przede wszystkim, czy opakowania towarów nie zostały naruszone, a w przypadku jakichkolwiek wad zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi i spisać z nim protokół szkody. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym ingerowaniu w przesyłkę Kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika. 6.5. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zakupionego towaru, przewoźnik ma prawo zwrócić zakupiony towar do firmy Waterdrop, a z momentem, gdy Waterdrop CEE s.r.o. dowie się od przewoźnika o takim zwrocie towaru, nabywa prawo do odstąpienia od umowy kupna. Waterdrop CEE s.r.o. wyśle do Kupującego na adres e-mail, podany na koncie użytkownika Kupującego lub w zamówieniu, potwierdzenie zwrotu towaru. W momencie dostarczenia tego potwierdzenia do Kupującego Waterdrop CEE s.r.o. odstępuje od umowy kupna i umowa kupna zostaje anulowana od początku. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił cenę kupna za towar, Waterdrop CEE s.r.o. zwróci mu wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, które przyjął od kupującego na podstawie umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki je przyjął. Waterdrop CEE s.r.o. zwróci Kupującemu przyjęte środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyraził na to zgodę i jeśli w związku z tym Kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. 6.6. Pozostałe prawa i obowiązki stron przy dostawie towaru mogą być uregulowane w specjalnych warunkach dostawy spółki Waterdrop CEE s.r.o., o ile zostały wydane.


VII. Prawa z tytułu wadliwego świadczenia

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego świadczenia podlegają odpowiednim, ogólnie obowiązującym przepisom (w szczególności postanowieniom §1914 - 1925, §2099 - 2117 i §2161 - 2174 kodeksu cywilnego). 7.2. Firma Waterdrop CEE s.r.o. ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, że towar przy odbiorze nie ma wad. W szczególności Waterdrop CEE s.r.o. ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za to, że w momencie, gdy Kupujący odebrał towar: 7.2.1. towar ma właściwości, które strony uzgodniły, a jeśli nie zostały uzgodnione, ma takie właściwości, jakie Waterdrop CEE s.r.o. lub producent opisali lub jakich Kupujący oczekiwał z uwzględnieniem charakteru towaru i na podstawie zrealizowanej przez nich reklamy; 7.2.2. towar nadaje się do celu, jaki podaje Waterdrop CEE s.r.o. lub do jakiego zwykle używa się towaru tego rodzaju; 7.2.3. towar odpowiada jakości lub przedstawionej próbce umownej albo wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z próbką umowną lub wzorem; 7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub masie; 7.2.5. towar spełnia wymogi przepisów prawnych. 7.3. Waterdrop CEE s.r.o. nie odpowiada za wady, a Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu wadliwego świadczenia ani prawa z tytułu gwarancji jakości: (i) w przypadku towaru sprzedawanego za niższą cenę ze względu na wadę, z powodu której została uzgodniona niższa cena, (ii) ze względu na zużycie towaru spowodowane jego zwykłym użytkowaniem, (iii) w przypadku używanego towaru ze względu na wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia którą towar miał przy odbiorze przez Kupującego, lub (iv) jeśli wynika to z charakteru towaru. 7.4. W przypadku towaru ulegającemu szybkiemu zepsuciu wady muszą być reklamowane bez zbędnej zwłoki po jego odebraniu, najpóźniej w okresie przydatności towaru do użycia. W przypadku towaru podlegającego zużyciu wady muszą być reklamowane w wyznaczonym okresie najkrótszej trwałości. W przypadku towaru zużytego wada musi być reklamowana w terminie 24 miesięcy od odebrania zgodnie z postanowieniem §2165 ust. 1 kodeksu cywilnego lub w terminie odpowiadającym okresowi, w którym towaru można użyć, podanym na towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji załączonej do towaru lub w reklamie, jeśli jest dłuższy niż 24 miesiące, zgodnie z §2165 ust. 1 kodeksu cywilnego. 7.5. Prawa z tytułu wadliwego świadczenia Kupujący zgłasza firmie Waterdrop CEE s.r.o. w jej placówce, mieszczącej się pod adresem, podanym w art. 11.4. OWH (tzn. Waterdrop CEE s.r.o., Sekaninova 869/3, Brno – Husovice, kod poczt. 614 00), w której możliwe jest przyjęcie reklamacji ze względu na asortyment sprzedawanego towaru. 7.6. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, gdy Waterdrop CEE s.r.o. otrzymał od Kupującego reklamowany towar. 7.7. Zgłaszając reklamację, Kupujący w udokumentowany sposób wykaże, kiedy i za jaką cenę kupił towar. O przyjęciu reklamacji Waterdrop CEE s.r.o. wystawi Kupującemu potwierdzenie. 7.8. Waterdrop CEE s.r.o. podejmie decyzję w sprawie reklamacji, o ile to możliwe w skomplikowanych przypadkach, do 3 dni roboczych. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o ile Waterdrop CEE s.r.o. nie uzgodni z Kupujących dłuższego terminu. W przypadku daremnego upłynięcia tego terminu Kupujący może odstąpić od umowy kupna. 7.9. Jeśli towar ma wadę i jeśli wadę tę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Jeśli towar ma wadę, Kupujący może zażądać także dostarczenia nowego towaru bez wad, o ile ze względu na charakter wady nie jest to niewspółmierne, ale jeśli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może zażądać tylko wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeśli jednak ze względu na charakter wady jest to niewspółmierne, w szczególności jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. 7.10. Prawo do dostawy nowego towaru lub wymiany jego części Kupujący ma także w przypadku dającej się usunąć wady, jeśli nie może właściwie używać towaru ze względu na powtarzające się występowanie wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad. W takim przypadku Kupujący ma też prawo do odstąpienia od umowy kupna. 7.11. Jeśli Kupujący nie odstąpi od umowy kupna lub nie zgłosi prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego części lub prawa do naprawy towaru, może domagać się odpowiedniej obniżki ceny kupna. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki także w przypadku, gdy Waterdrop CEE s.r.o. nie może mu dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, jak również w przypadku, gdy Waterdrop CEE s.r.o. nie uzgodni naprawy w odpowiednim terminie lub gdyby uzgodnienie naprawy sprawiło Kupującemu znaczne trudności. 7.12. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością firmy Waterdrop CEE s.r.o. za wady mogą zostać uregulowane w regulaminie reklamacji firmy Waterdrop CEE s.r.o.


VIII. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru wraz z pełnym zapłaceniem całej ceny kupna i odebraniem towaru, przy czym decyduje ostatnia z tych dwóch czynności. 8.2. Firma Waterdrop CEE s.r.o. nie jest w stosunku do Kupującego związana żadnymi kodeksami postępowania zgodnie z postanowieniami §1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego. 8.3. W przypadku sporu między Kupującym a firmą Waterdrop CEE s.r.o. Kupujący może wykorzystać także możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. W takim przypadku Kupujący może skontaktować się z podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa i postępować zgodnie z podanymi tam zasadami. Więcej informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sposób można znaleźć także na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej www.coi.cz. 8.4. Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo sprzedawać towar na podstawie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej prowadzi w ramach swoich kompetencji właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. 8.5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z §1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.


IX. Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

9.1. Waterdrop CEE s.r.o. oświadcza, że wszelkie dane osobowe Kupującego, który jest osobą fizyczną, są uważane za ściśle poufne, a Waterdrop CEE s.r.o. przetwarza je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych. 9.2. Waterdrop CEE s.r.o. przetwarza dane osobowe w związku z: (i) kupnem towaru (ii) odstąpieniem od umowy kupna (iii) rozpatrywaniem wniosków, pytań i reklamacji (iv) wysyłaniem informacji handlowych 9.3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z kupnem towaru 9.3.1. W przypadku zakupu towaru Waterdrop CEE s.r.o. będzie przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny i adres dostawy towaru, numer identyfikacyjny, podatkowy numer identyfikacyjny. 9.3.2. Przetwarzanie tych danych osobowych Kupującego firma Waterdrop CEE s.r.o. będzie przeprowadzać w celu realizacji zawartej umowy kupna, dostawy zamówionego towaru oraz ochrony swoich praw i chronionych prawem interesów, polegających na ochronie przed ewentualnymi sporami sądowymi, wynikającymi z zawartych umów kupna. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda Kupującego na przetwarzanie danych osobowych. 9.3.3. Waterdrop CEE s.r.o. będzie przetwarzać wyżej wymienione dane Kupującemu w okresie 5 lat od zawarcia odpowiedniej umowy kupna. 9.4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy kupna. 9.4.1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Waterdrop CEE s.r.o. będzie przetwarzać dane rachunku bankowego Kupującego. 9.4.2. Przetwarzanie tych danych osobowych Kupującego firma Waterdrop CEE s.r.o. będzie przeprowadzać tylko w niezbędnym (udostępnionym) zakresie i tylko przez okres konieczny do realizacji odpowiedniej transakcji pieniężnej, a jednocześnie do wykazania faktu, że zapłacona cena kupna została Kupującemu zwrócona na rachunek bankowy, podany przez Kupującego (tzn. w celu ochrony praw i chronionych prawem interesów firmy Waterdrop CEE s.r.o.), najwyżej jednak przez 90 dni. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda Kupującego na przetwarzanie danych osobowych. 9.5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem wniosków, pytań i reklamacji. 9.5.1. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania i rozpatrzenia wniosków adresowanych do Waterdrop CEE s.r.o., firma Waterdrop CEE s.r.o. będzie przetwarzać dane przekazane przez osobę, która zadała pytanie lub zgłosiła wniosek. Przekazane w ten sposób dane osobowe Waterdrop CEE s.r.o. będzie przetwarzać tylko w niezbędnym (udostępnionym) zakresie i tylko do czasu rozpatrzenia pytań lub wniosków, o ile nie wystąpi potrzeba przetwarzania danych osobowych do innego celu (na przykład w celu ochrony praw i chronionych prawem interesów firmy Waterdrop CEE s.r.o.). Te dane osobowe są przekazywane firmie Waterdrop CEE s.r.o. dobrowolnie, ponieważ bez znajomości tych danych firma Waterdrop CEE s.r.o. nie mogłaby rozpatrzyć pytania lub wniosku. 9.5.2. Jeśli zostanie zgłoszona reklamacja towaru, Waterdrop CEE s.r.o. będzie przetwarzać dane osobowe także w celu rozpatrzenia takiej reklamacji. Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków umownych i ustawowych firmy Waterdrop CEE s.r.o. i dlatego chodzi o przetwarzanie danych osobowych, które nie wymaga zgody osoby zgłaszającej reklamację. W związku z rozpatrywaniem reklamacji Waterdrop CEE s.r.o. przetwarza ponadto dane osobowe także do celów ochrony swoich praw i chronionych prawem interesów w przypadku możliwego wystąpienia sporu z tytułu reklamacji. Także w tym przypadku nie jest wymagana zgoda Kupującego na przetwarzanie danych osobowych. Czas, zakres i inne aspekty przetwarzania danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji wynikają z obowiązku firmy Waterdrop CEE s.r.o. w zakresie rozpatrzenia reklamacji. 9.5.3. Jeśli będzie to odpowiednie lub potrzebne, Waterdrop CEE s.r.o. ma prawo przekazać przetwarzane dane osobowe swoim dostawcom w celu przetwarzania i rozpatrzenia pytań, wniosków czy reklamacji. To, któremu konkretnemu dostawcy firma Waterdrop CEE s.r.o. może w ten sposób przekazać dane osobowe, zależy zawsze od towaru, będącego przedmiotem reklamacji, ewentualnie którego dotyczy pytanie. 9.6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłaniem informacji handlowych. 9.6.1. W przypadku zainteresowania ze strony Kupującego lub osoby, która odwiedziła stronę internetową Waterdrop CEE s.r.o. (dalej tylko „odwiedzający”), wysłaniem informacji handlowych, Waterdrop CEE s.r.o. będzie w tym celu przetwarzać, na podstawie zgody, przekazane dane osobowe, zawsze co najmniej w zakresie adresu e-mail. Jeśli odwiedzający przekaże firmie Waterdrop CEE s.r.o. również swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), Waterdrop CEE s.r.o. będzie w wymienionym celu przetwarzać także te dane. Informacje handlowe mogą być personalizowane na podstawie przekazanych danych i innych danych do personalizacji treści, które Waterdrop CEE s.r.o. ustali w związku z zachowaniem Kupującego/odwiedzającego na stronie internetowej. 9.6.2. Dane osobowe Kupującego/odwiedzającego Waterdrop CEE s.r.o. zacznie przetwarzać dopiero wtedy, gdy Kupujący/odwiedzający udzieli zgody na wysyłanie informacji handlowych. 9.6.3. Przekazane dane osobowe są przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody. 9.6.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna i może być kiedykolwiek odwołana, poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na piśmie na adres siedziby firmy Waterdrop CEE s.r.o. Udzieloną zgodę można odwołać również za pośrednictwem linku do rezygnacji, który można znaleźć w każdej wysłanej informacji handlowej. 9.7. Przetwarzanie danych osobowych Waterdrop będzie przeprowadzać sam lub upoważni w tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, osobę trzecią. Jeśli zażąda tego podmiot danych, którego dane osobowe są przetwarzane przez Waterdrop CEE s.r.o., firma Waterdrop CEE s.r.o. prześle mu listę podmiotów przetwarzających dane osobowe. 9.8. Dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim lub w inny sposób przekazane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy kupna, na podstawie uprawnionego interesu lub jeśli podmiot danych, którego dane osobowe przetwarza Waterdrop CEE s.r.o., wyraził na to wcześniej zgodę, to znaczy: (i) podmiotom przetwarzającym dane w związku z realizacją umowy kupna; na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu  (ii) spółkom wydającym karty kredytowe, świadczeniodawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie Państwa zamówienia, realizacji umowy kupna; (iii) przewoźnikowi w celu dostarczenia zamówionego towaru i rozpatrzenia reklamacji, wraz z odstąpieniem od umowy; (iv) osobie trzeciej, uczestniczącej w przetwarzaniu danych; (v) stronom trzecim, np. przedstawicielem prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Kupującym; (vi) organom publicznym (np. policji) 9.9. Podmiotom danych, których dane osobowe Waterdrop CEE s.r.o. przetwarza, przysługują przy spełnieniu warunków określonych w przepisach prawnych następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych: (i) prawo dostępu do danych osobowych, polegające na prawie do otrzymania bezpłatnie na podstawie wniosku informacji o tym, które jego dane osobowe przetwarza Waterdrop CEE s.r.o.; (ii) prawo do korekty ich przetwarzanych danych osobowych; (iii) prawo do wykreślenia ich przetwarzanych danych osobowych; (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych; (v) prawo do przeniesienia danych osobowych; (vi) prawo do odwołania kiedykolwiek udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych (tzn. w celu wysyłania informacji handlowych); (vii) prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu ich danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania są uprawnione interesy firmy Waterdrop CEE s.r.o. (tzn. w przypadku przetwarzania danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych lub do ochrony przed ewentualnymi sporami sądowymi). 9.10. Wyżej wymienione prawa, tak samo jak skargi, podmioty danych, których dane osobowe przetwarza Waterdrop CEE s.r.o., mogą zgłosić na piśmie u Sprzedającego jako administratora danych osobowych, albo pod adresem siedziby firmy Waterdrop CEE s.r.o., albo e-mailam na adres: sklep@waterdrop.com. 9.11. Kupujący i inne osoby, których dane osobowe przetwarza Waterdrop CEE s.r.o., mogą zwrócić się ze swoją skargą także do organu nadzorczego, jakim jest Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, strona internetowa: www.uoou.cz


X. Doręczanie korespondencji

10.1. Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, cała korespondencja związana z Umową musi być doręczona drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną, ewentualnie osobiście albo listem poleconym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych. Kupującemu jest doręczana na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. 10.2. Wiadomość w przypadku doręczania pocztą elektroniczną jest uważana za doręczoną w momencie przyjęcia na serwer poczty przychodzącej. Wiadomość doręczana osobiście lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych jest uważana za odebraną w momencie odebrania przesyłki przez adresata, ewentualnie odmowy odebrania przesyłki przez adresata. W przypadku doręczania za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych przesyłka jest uważana za doręczoną również wraz z upłynięciem terminu 10 dni od zdeponowania przesyłki i przekazania adresatowi wezwania do odebrania zdeponowanej przesyłki, jeśli dojdzie do zdeponowania przesyłki u dostawcy usług pocztowych, także w przypadku, gdy adresat nie dowiedział się o zdeponowaniu.


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Jeśli stosunek oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wtedy strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie wpływa to na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. 11.2. Jeśli któreś postanowienie OWH jest nieważne lub nieskuteczne albo takie się stanie, nieważne postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienie, którego sens jest najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub OWH wymagają formy pisemnej. 11.3. Umowa kupna, w tym OWH, jest archiwizowana przez firmę Waterdrop CEE s.r.o. w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich. 11.4. Dane kontaktowe spółki Waterdrop CEE s.r.o.: - adres do doręczeń: Waterdrop CEE s.r.o., Sekaninova 869/3, 614 00 Brno - adres poczty elektronicznej: sklep@waterdrop.com telefon: +420 730 540 057 11.5. Wszelkie obrazy, przedstawiające produkty na stronie sklepu www.waterdrop.com mają wyłącznie charakter ilustracyjny i nie muszą być zgodne z rzeczywistością.


XII. Recenzje

12.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niepublikowania przy produktach recenzji, które zawierają nieodpowiednie wyrazy, są nieprawdziwe, niezwiązane z danym produktem, odsyłają do stron zewnętrznych lub w jakikolwiek inny sposób, szkodzą imieniu naszej spółki.


Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 1.4.2020 r.