Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

9.1. Waterdrop oświadcza, że wszelkie dane osobowe Kupującego, który jest osobą fizyczną, są uważane za ściśle poufne, a Waterdrop przetwarza je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych.

9.2. Waterdrop przetwarza dane osobowe w związku z:(i) kupnem towaru(ii) odstąpieniem od umowy kupna(iii) rozpatrywaniem wniosków, pytań i reklamacji(iv) wysyłaniem informacji handlowych

9.3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z kupnem towaru.

9.3.1. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Waterdrop CEE s.r.o w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

9.3.2. Przetwarzanie tych danych osobowych Kupującego firma Waterdrop będzie przeprowadzać w celu realizacji zawartej umowy kupna, dostawy zamówionego towaru oraz ochrony swoich praw i chronionych prawem interesów, polegających na ochronie przed ewentualnymi sporami sądowymi, wynikającymi z zawartych umów kupna. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda Kupującego na przetwarzanie danych osobowych.

9.3.3. Waterdrop będzie przetwarzać wyżej wymienione dane Kupującemu w okresie 5 lat od zawarcia odpowiedniej umowy kupna.

9.4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy kupna.

9.4.1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Waterdrop będzie przetwarzać dane rachunku bankowego Kupującego.

9.4.2. Przetwarzanie tych danych osobowych Kupującego firma Waterdrop będzie przeprowadzać tylko w niezbędnym (udostępnionym) zakresie i tylko przez okres konieczny do realizacji odpowiedniej transakcji pieniężnej, a jednocześnie do wykazania faktu, że zapłacona cena kupna została Kupującemu zwrócona na rachunek bankowy, podany przez Kupującego (tzn. w celu ochrony praw i chronionych prawem interesów firmy Waterdrop), najwyżej jednak przez 90 dni. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda Kupującego na przetwarzanie danych osobowych.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem wniosków, pytań i reklamacji.

9.5.1. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania i rozpatrzenia wniosków adresowanych do Waterdrop, firma Waterdrop będzie przetwarzać dane przekazane przez osobę, która zadała pytanie lub zgłosiła wniosek. Przekazane w ten sposób dane osobowe Waterdrop będzie przetwarzać tylko w niezbędnym (udostępnionym) zakresie i tylko do czasu rozpatrzenia pytań lub wniosków, o ile nie wystąpi potrzeba przetwarzania danych osobowych do innego celu (na przykład w celu ochrony praw i chronionych prawem interesów firmy Waterdrop). Te dane osobowe są przekazywane firmie Waterdrop dobrowolnie, ponieważ bez znajomości tych danych firma Waterdrop nie mogłaby rozpatrzyć pytania lub wniosku.

9.5.2. Jeśli zostanie zgłoszona reklamacja towaru, Waterdrop będzie przetwarzać dane osobowe także w celu rozpatrzenia takiej reklamacji. Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków umownych i ustawowych firmy Waterdrop i dlatego chodzi o przetwarzanie danych osobowych, które nie wymaga zgody osoby zgłaszającej reklamację. W związku z rozpatrywaniem reklamacji Waterdrop przetwarza ponadto dane osobowe także do celów ochrony swoich praw i chronionych prawem interesów w przypadku możliwego wystąpienia sporu z tytułu reklamacji. Także w tym przypadku nie jest wymagana zgoda Kupującego na przetwarzanie danych osobowych. Czas, zakres i inne aspekty przetwarzania danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji wynikają z obowiązku firmy Waterdrop w zakresie rozpatrzenia reklamacji.

9.5.3. Jeśli będzie to odpowiednie lub potrzebne, Waterdrop ma prawo przekazać przetwarzane dane osobowe swoim dostawcom w celu przetwarzania i rozpatrzenia pytań, wniosków czy reklamacji. To, któremu konkretnemu dostawcy firma Waterdrop może w ten sposób przekazać dane osobowe, zależy zawsze od towaru, będącego przedmiotem reklamacji, ewentualnie którego dotyczy pytanie.

9.6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłaniem informacji handlowych.

9.6.1. W przypadku zainteresowania ze strony Kupującego lub osoby, która odwiedziła stronę internetową Waterdrop (dalej tylko „odwiedzający”), wysłaniem informacji handlowych, Waterdrop będzie w tym celu przetwarzać, na podstawie zgody, przekazane dane osobowe, zawsze co najmniej w zakresie adresu e-mail. Jeśli odwiedzający przekaże firmie Waterdrop również swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), Waterdrop będzie w wymienionym celu przetwarzać także te dane. Informacje handlowe mogą być personalizowane na podstawie przekazanych danych i innych danych do personalizacji treści, które Waterdrop ustali w związku z zachowaniem Kupującego/odwiedzającego na stronie internetowej.

9.6.2. Dane osobowe Kupującego/odwiedzającego Waterdrop zacznie przetwarzać dopiero wtedy, gdy Kupujący/odwiedzający udzieli zgody na wysyłanie informacji handlowych.

9.6.3. Przekazane dane osobowe są przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.

9.6.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna i może być kiedykolwiek odwołana, poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na piśmie na adres siedziby firmy Waterdrop. Udzieloną zgodę można odwołać również za pośrednictwem linku do rezygnacji, który można znaleźć w każdej wysłanej informacji handlowej.

9.7. Przetwarzanie danych osobowych Waterdrop będzie przeprowadzać sam lub upoważni w tym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, osobę trzecią. Jeśli zażąda tego podmiot danych, którego dane osobowe są przetwarzane przez Waterdrop, firma Waterdrop prześle mu listę podmiotów przetwarzających dane osobowe.

9.8. Dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim lub w inny sposób przekazane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy kupna, na podstawie uprawnionego interesu lub jeśli podmiot danych, którego dane osobowe przetwarza Waterdrop, wyraził na to wcześniej zgodę, to znaczy:(i) podmiotom przetwarzającym dane w związku z realizacją umowy kupna;(ii) spółkom wydającym karty kredytowe, świadczeniodawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie Państwa zamówienia, realizacji umowy kupna;(iii) przewoźnikowi w celu dostarczenia zamówionego towaru i rozpatrzenia reklamacji, wraz z odstąpieniem od umowy;(iv) osobie trzeciej, uczestniczącej w przetwarzaniu danych;(v) stronom trzecim, np. przedstawicielem prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Kupującym;(vi) organom publicznym (np. policji).

9.9. Podmiotom danych, których dane osobowe Waterdrop przetwarza, przysługują przy spełnieniu warunków określonych w przepisach prawnych następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:(i) prawo dostępu do danych osobowych, polegające na prawie do otrzymania bezpłatnie na podstawie wniosku informacji o tym, które jego dane osobowe przetwarza Waterdrop;(ii) prawo do korekty ich przetwarzanych danych osobowych;(iii) prawo do wykreślenia ich przetwarzanych danych osobowych;(iv) prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;(v) prawo do przeniesienia danych osobowych;(vi) prawo do odwołania kiedykolwiek udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych (tzn. w celu wysyłania informacji handlowych);(vii) prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu ich danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania są uprawnione interesy firmy Waterdrop (tzn. w przypadku przetwarzania danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych lub do ochrony przed ewentualnymi sporami sądowymi).

9.10. Wyżej wymienione prawa, tak samo jak skargi, podmioty danych, których dane osobowe przetwarza Waterdrop, mogą zgłosić na piśmie u Sprzedającego jako administratora danych osobowych, albo pod adresem siedziby firmy Waterdrop, albo e-mailam na adres: kontakt@waterdrop.com.

9.11. Kupujący i inne osoby, których dane osobowe przetwarza Waterdrop, mogą zwrócić się ze swoją skargą także do organu nadzorczego, jakim jest Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, strona internetowa: www.uoou.cz