Warunki uczestnictwa w „Akcji promocyjnej Waterdrop® przed uruchomieniem sklepu internetowego“ z zawartą Polityką ochrony danych osobowych („Warunki uczestnictwa”)

Celem tego dokumentu jest pełne i jasne uregulowanie warunków uczestnictwa w „Promocji Waterdrop® przed uruchomieniem sklepu internetowego ”.

1. Akcja promocyjna Celem imprezy jest promocja sklepu internetowego Waterdrop® przed jego uruchomieniem (dalej „Akcją promocyjną”). Promocja potrwa od 7.3.2020 do 29.3. 2020 włącznie (dalej „Czas trwania”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych pod adresem http://www.microdrink.waterdrop.com (dalej „Strony internetowe”). Organizatorem promocji jest Waterdrop s.r.o., REGON: 068 95 182 ze siedzibą Cejl 858/7, 602 00 Brno, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd wojewódzki w Brnie, odział C, spis 104968 (dalej „Organizator”).

2. Warunki uczestnictwa Udział w Akcji promocyjnej jest przeznaczony tylko dla osób fizycznych zamieszkałych i posiadających adres doręczeń na teritorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu Akcji promocyjnej ukończyły 18 lat (dalej „Uczestnik”). Osoby pracujące dla Organizatora lub związane z Organizatorem, a także wszystkie firmy i agencje współpracujące z Organizatorem, które organizują lub propagują Akcję promocyjną, a także osoby im bliskie, są wykluczone z udziału w Akcji promocyjnej. Jako osoby bliskie rozumiane są te zawarte w art. 22 ustawy nr 89/2012 k.c., Kodeks cywilny, z późn. zm.

Osoby, które nie spełniają Warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej nie zostaną zakwalifikowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie poprawności adresu e-mailowego podanego przez Uczestnika, a także prawo do poproszenia Uczestnika o potwierdzenie swojego wieku (np. poprzez okazanie dowodu tożsamości). Jeśli Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów na żądanie Organizatora, zostanie on wykluczony z udziału w Akcji promocyjnej. Podanie nieprawidłowych danych lub niepoprawnych adresów e-mail lub fałszywych informacji o wieku Uczestnika jest również powodem do dyskwalifikacji Uczestnika.

3. Przebieg Akcji promocyjnej i nagrody Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik powinien odwiedzić Strony internetowe podczas trwania Akcji promocyjnej i zarejestrować się do udziału w Akcji promocyjnej online z podaniem danych osobowych w formularzu rejestracyjnym (ares e-mail, imię, nazwisko i adres doręczeniowy).

Zasadami promocji są:

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego włącznie z adresem mailowym, każdy uczestnik uzyskuje dostęp do swojego specjalnego linku (Unikalny link), który można następnie udostępnić innym użytkownikom za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp lub link e-mail). W momencie kiedy twój znajomy zarejestruje się i potwierdzi swój adres mailowy, otrzymasz 3 punkty na swoje konto. Następnie otrzymasz 1 punkt za udostępnienie linku w mediach społecznościowych. Możesz sprawdzić ilość uzyskanych punktów, klikając swój unikalny link. Dla jednego adresu IP można zarejestrować tylko jeden adres mailowy. W przypadku, że bierze was udział więcej, możemy ręcznie zatwierdzić dodatkowe adresy w systemie.

Kolejność podziału nagród jest następujące:
Ilość puntków Nagroda Wartość nagrody
1. – 20. miejsce Zestaw Empowerment, Butelka nierdzewna 0,5L, Carry Kit (48 mikrodrinków) 372 PLN
21. – 40. miejsce Zestaw Steel (Zestaw butelki nierdzewnej i 48 mikrodrinków) 194 PLN
41. – 60. miejsce Zestaw próbny z butelką 6*3 (18 kapsułek w zestawie ze szklaną butelką) 130 PLN
61. – 100. miejsce Zestaw próbny 6*3 (18 kapsułek, z którymi możesz się podzielić) 61 PLN


Nagrody po skończeniu Akcji pomocyjnej przyznawane będą według ilości uzyskanych punktów w czasie trwania konkursu.

Jednemu Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda - wielokrotna rejestracja nie jest możliwa. Próby ponownej rejestracji nie będą brane pod uwagę.

Oferty promocyjne i nagrody zostaną przyznane na zasadzie uznania Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zadeklarowanych nagród nagrodami podobnego rodzaju i odpowiedniej wartości. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji we wszystkich sprawach i kwestiach związanych z Akcją promocyjną według własnego uznania i bez podania przyczyny.

Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego oświadczenia o zakończeniu promocji w dowolnym momencie bez odszkodowania. Przedwczesne zakończenie Akcji promocyjnej zostanie ogłoszone na Stronach internetowych. W takim przypadku nie istnieje prawo do przyznania ewentualnej nagrody, jeśli w czasie Akcji promocyjnej Uczestnik nie zdobył wystarczającej liczby punktów, aby ubiegać się o którąkolwiek nagrodę. Żaden Uczestnik nie jest zobowiązany do przyjęcia nagrody.

Uczestnicy zostaną poinformowani na czas po zakończeniu Akcji promocyjnej za pośrednictwem adresu poczty e-mail, który podali przy rejestracji, który podali przy rejestracji, o uzyskanych nagrodach. Następnie otrzymują bon o danej wartości na zakup produktów w sklepie internetowym www.waterdrop.com, który jest ważny do (datum).

Uczestnik potwierdza przyznanie mu nagrody, wprowadzając swój adres e-mail w sklepie internetowym. Wszystkie nagrody zostaną wysłane na adresy pocztowe dodane przez Uczestników na zaproszenie Organizatora. Jeśli Uczestnik nie podał prawidłowego adresu do wysłania nagrody, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z nagrodą.

W zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie nagrody są przyznawane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej (włącznie, bez ograniczeń, dorozumianej gwarancji odpowiedniej jakości lub przydatności do określonego celu). Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłacenie odpowiednich podatków w związku z otrzymaniem nagrody. Wymiana nagrody lub wypłata sumy pienięznej w zamian za nagrodę, a także egzekwowanie uczestnictwa w promocji lub wynagrodzenie środkami prawnymi nie jest możliwe. Nagroda, której nie można było dostarczyć Uczestnikowi, należy do Organizatora który jest uprawniony do podjęcia decyzji o dalszym wykorzystaniu nagrody

4. Odpowiedzialność

Przekazanie nagrody Uczestnikowi na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które Uczestnik może ponieść w związku z udziałem w Akcji promocyjnej lub które Uczestnik lub osoby trzecie poniosą w związku z użyciem lub wykorzystaniem nagrody. Reklamacja nagrody jest wykluczona.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne w transmisji danych drogą elektroniczną lub zdarzenia spowodowane siłą wyższą lub szkody spowodowane lub wynikające z uczestnictwa w Akcji promocyjnej, takie jak awarie systemów i usług, utrata lub usunięcie danych, wirusy lub inne sposoby, itd.

Organizator nie przyjmuje żadnych zobowiązań w stosunku do Uczestnika, a Uczestnik nie jest uprawniony do jakichkolwiek dalszych działań wobec Organizatora innych niż te określone w niniejszym Regulaminie.

5. Ochrona danych osobowych

Rejestrując się w Akcji promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego w celu wysłania nagrody, wraz z informacją o udziale w Akcji promocyjnej i osiągniętym wyniku („Liczba punktów“). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania, organizacji Akcji promocyjnej i jej oceny konćowej, w tym wysyłania nagród, a następnie wykorzystywane do przesyłania informacji o produktach Organizatora.

Wszystkie dane osobowe podane przez Uczestnika będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz do celów wynikających z przepisów prawa lub na które Uczestnik wyraźnie wyraził zgodę. Administratorem jest Organizator, a przetwórcą, któremu Organizator podał te dane osobowe, jest usługodawcą loyaltylion.com., którego Organizator zatrudnił w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Uczestnika.

Uczestnik wyraża również zgodę na to, aby Organizator mógł wysyłać Uczestnikowi informacje o jego produktach (np. Biuletyn informacyjny, Wiadomość handlową) na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji.

Uczestnik może wycofać swoją zgodę na podanie danych osobowych w dowolnym momencie pisząc na adres sklep@waterdrop.com. W tym momencie Organizator kończy przetwarzanie danych osobowych w tym celu i uniemożliwia branie udziału Uczestnika w Akcji promocyjnej. Ponadto tylko ograniczona ilość danych będzie przetwarzana w celu ochrony praw administratora (z powodu możliwej kontroli organu nadzorczego, obrony przed żądaniami skarżącymi, dochodzeniem roszczeń) z uwagi na uzasadniony interes Organizatora.

Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zażądać korekty, aktualizacji i / lub częściowego lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresie kontakt@waterdrop.com. Na żądanie Organizator niezwłocznie usuwa dane, chyba że wykorzystanie danych jest wymagane do celów wsparcia lub z innych powodów przewidzianych przez prawo.

Uczestnik ma również prawo zostać poinformowanym w dowolnym momencie o danych osobowych przechowywanych przez Organizatora.

Cofnięcie zgody na otrzymywanie komunikatów handlowych zostanie rozpatrzone niezwłocznie. Uczestnik może w dowolnym momencie zażądać o zaprzestanie wysyłania wiadomości handlowych w każdej takiej poszczególnej wiadomości.

Organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ze siedzibą w Pradze, Republika Czeska, pod adresem: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7 - Holesovice, www.uoou.cz. Uczestnik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Organizator podjął działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Uczestników przed utratą, zmianą lub ujawnieniem przez osoby trzecie. Procedury bezpieczeństwa stosowane przez Organizatora są regularnie ulepszane w odniesieniu do rozwoju technologicznego.

6. Postanowienia końcowe

Akcja promocyjna podlega wyłącznie prawu Republiki Czeskiej.

Z powodów organizacyjnych nie można w żaden sposób dokonać korespondencji dotyczącej Akcji promocyjnej formą pisemną.

Rejestrując się do uczestnictwa w Akcji promocyjnej, każdy Uczestnik wyraża zgodę na te warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Organizator jest uprawniony do dostosowania niniejszych warunków uczestnictwa, zmiany lub zastąpienia ich nowymi warunkami w dowolnym momencie. W takim przypadku zmiana warunków obowiązuje od momentu opublikowania ich na stronie internetowej.

Brno, dnia _______________ 2020